Viện Sáng tạo Độc bản Việt Nam được thành lập dưới sự cấp phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, là đơn vị thành viên của Viện sáng tạo Độc bản Thế giới – WUCA, có chức năng tìm kiếm, đánh giá, thẩm định, xác lập các giá trị độc bản tại Việt Nam và quảng bá các giá trị độc bản Việt Nam ra thế giới.

Sự ra đời của Viện Sáng tạo Độc bản Việt Nam không chỉ làm quy chuẩn để xác lập giá trị độc bản mà sâu xa hơn nữa đó chính là nơi để bảo tồn, lưu giữ các tinh hoa văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống sáng tạo và tình yêu cái đẹp cho đời sau, đại diện cho hình ảnh của cả cộng đồng, cả dân tộc Việt. Lưu giữ văn hóa Việt, nâng tầm giá trị Việt – đó là tôn chỉ cốt lõi trên con đường phát triển của Viện sáng tạo Độc bản Việt Nam >>> xem thêm